Zakład Fizykochemii Powierzchni

W zakładzie zatrudnionych jest 2 nauczycieli akademickich na stanowiskach badawczych, 4 nauczycieli akademickich na stanowiskach badawczo-dydaktycznych oraz 3 pracowników technicznych, dodatkowo pod swoją opieką ma 3 doktorantów.

Obszary badawcze ZFP

  • Układy nieorganicznej i organicznej materii skondensowanej. Cienkie warstwy związków międzymetalicznych (IMC) jako prekursory dla półprzewodnikowych nanostruktur tlenku metalu (SMON) wykorzystywane jako katalizatory i sensory.
  • Związki między warunkami wzrostu a mikrostrukturą i właściwościami optycznymi cienkich warstw wytwarzanych różnymi metodami napylania (m.in. MS, e-BEAM).
  • Półprzewodniki organiczne do urządzeń optoelektronicznych. Badanie wpływu modyfikacji ich budowy chemicznej na ich właściwości fotofizyczne.
  • Analiza danych – tworzenie, zastosowanie i rozwój metod chemometrycznych w celu wydobycia znaczących i wiarygodnych informacji.

W ramach zakładu działają 2 laboratoria badawcze: Laboratorium Inżynierii Powierzchni i Laboratorium Elipsometrii i Mikrostruktury Materiałów.