Program Staż na PBŚ

Rekrutacja będzie prowadzona w dwóch terminach: w okresie dwóch tygodni po ogłoszeniu wyników rekrutacji na studia II stopnia oraz w okresie dwóch tygodni od ostatniego dnia sesji letniej

Osoba ubiegająca się o staż powinna wybrać jeden z tematów staży zamieszczonych na stronie Uczelni, a następnie wypełnić i wysłać pocztą elektroniczną, na adres Biura Dziekana wydziału (dzwtiich@pbs.edu.pl), następujące dokumenty:

1)     wydrukowany i podpisany formularz zgłoszeniowy/wniosek,

2)     oświadczenie o ubezpieczeniu,

3)   potwierdzoną informację o dotychczasowej aktywności w zakresie działalności naukowej m.in. odbyte kursy, inne staże, dodatkowe praktyki, działalność w kołach naukowych, publikacje, udział w konferencjach.

Tematy staży:

1. Mieszaniny polimerów chlorowinylowych modyfikowanych nanonapełniaczami węglowymi – preparatyka, struktura, właściwości (opiekun: dr hab. inż. Jolanta Tomaszewska, prof. PBŚ).

2. Fotosensybilizatory polimeryzacji rodnikowej monomerów akrylanowych (opiekun: dr hab. inż. Janina Kabatc-Borcz, prof. PBŚ).

3. Kopolimeryzujące nienasycone fotoinicjatory polimeryzacji mono- i wielofunkcyjnych monomerów (opiekun: dr hab. inż. Janina Kabatc-Borcz, prof. PBŚ).

4. Wybrane akrylowe i metakrylowe pochodne 2-merkaptobenzotiazolu w procesie inicjowania polimeryzacji wolnorodnikowej różnych monomerów (opiekun: dr inż. Agnieszka Skotnicka).

5. Opracowanie nowej grupy związków funkcjonalizowanych grupą sililową o odpowiednio dostosowanych właściwościach spektroskopowych (opiekun: dr hab. inż. Beata Jędrzejewska, prof. PBŚ).

6. Hybrydowe kompozyty polimerowe z napełniaczem roślinnym i mineralnym na osnowie polimerów biodegradowalnych (opiekun: dr inż Krzysztof Lewandowski).

.